جلد ۳ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۰)

تعداد دانلود :۱۶۳
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۳

اثر تاریخ کاشت و پیش تیمار بذر بر مراحل فنولوژیک، خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان

   حمیده شفیعی پور، سکینه سعیدی سار ، فتح اله نادعلی، عليرضا محمدي          
دانلود فایل
0.449 MB
اثر مقادیر مختلف علف¬کش های نیکو ¬سولفورون و فورام سولفورون بر روی علف¬های هرز در الگوهای کشت یک¬ردیفه و دوردیفه ذرت

مهدی حاجی ملاحسین، سعید وزان، محمد عبداللهیان نوقابی
دانلود فایل
0.468 MB
بررسی اثر باکتری های محرک رشد، محلول پاشی اسید های آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی

    داوود حبيبي
دانلود فایل
0.304 MB
اثرمحلولپاشی عنصر روی و کود نیتروژن برعملکرد و برخی شاخصهای کیفی دانه گندم در شرایط تنش خشکی

    علی پرزیوند، فرشاد قوشچی، محمد رضا ممیزی، حمیدرضا توحیدی مقدم
دانلود فایل
0.32 MB
اثر زمان قطع آبیاری بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی هیبریدهای آفتابگردان روغنی

سمیه مندگار، مانی مجدم، مهدی سلطانی هویزه، امیرخسرو دانایی
دانلود فایل
0.325 MB
تأثیر تاریخ¬های مختلف کاشت بر محتوی کلروفیل، میزان تشعشع جذب شده و شاخص سطح برگ ژنوتیپ¬های نخود

     امید صادقی پور ، پرویز آقایی
دانلود فایل
0.341 MB
بررسی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در چهار ژنوتیپ گلرنگ

     میثم فراست، نورعلی ساجدی، محمد میرزاخانی

دانلود فایل
0.276 MB
پیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از درجه حرارت و طول روز

پیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از درجه حرارت و طول روز

 کامران حقی آبی1[1] علی خورگامی2

1کارشناس ارشد زراعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، لرستان، ایران

تاریخ دریافت :  1/10/89           تاریخ پذیرش: 23/04/90

چکیده  

 به منظور بررسی واکنش طول مراحل مختلف نمو سویا (M7,M9.LODA) به تغییرات طول روز و دما و همچنين مدل سازی روز تا مراحل نمو در دوره های مختلف، آزمایشی با بهره گیری از تاریخ های مختلف کاشت در تابستان سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقات هواشناسی کشاورزی خرم آباد انجام گردید. برای تخمین تعداد روز تا هر مرحله ، تعداد روز از تاریخ کاشت تا زمانی که 50% کرت وارد مرحله مورد نظر شده باشد را به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درجه روز رشد(GDD) و فتوترمال(PTU) به عنوان متغیر مستقل در رگرسیون مرحله ای مورد استفاده قرار گرفتند. مرحله ای از رگرسون به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید که ضریب رگرسیون و ضریب تشخیص و ضرایب ثابت مدل آن حداقل در سطح احتمال 5% معنی دار باشد و حداکثر ضریب تشخیص کل را داشته باشد. تعداد روز از کاشت تا گلدهی، کاشت تا غلاف دهی و کاشت تا رسیدگی از تاریخ های کاشت تاثیر پذیرفت. با افزایش دما طول مراحل نمو کاهش یافت، روز تا رسیدگی بیشترین تأثیر را از طول روز پذیرفت و با افزایش آن کاهش یافت . فتوترمال متغیری بود که به تنهایی حدود 5/99 % تغییرات روز تا رسیدگی و در حدود 100% تغییرات روز تا گلدهی و غلاف دهی را توضیح داد، در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS، 9 مدل برای سه مرحله: روز تا گلدهی، روز تا غلاف دهی و روز تا رسیدگی کشت اول سویا،کشت تأخیری و ارقام سویا به دست آمد و با توجه به اینکه ضرایب ثابت GDD در مدل ها معنی دار نشدند، از مدل حذف گردیدند.

واژه هاي کليدي: پيشبيني، درجه حرارت، سويا، رشد و نمو[1] نگارنده مسئول (kamranhaghi@yahoo.com)

 

دانلود فایل
0.381 MB
فهرست

عنوان مقاله

صفحه

§پیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از درجه حرارت و طول روز

    کامران حقی آبی، علی خورگامی

12 -  1

 §بررسی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در چهار ژنوتیپ گلرنگ

     میثم فراست، نورعلی ساجدی، محمد میرزاخانی

 

24-13

 §تأثیر تاریخ­های مختلف کاشت بر محتوی کلروفیل، میزان تشعشع جذب شده و شاخص سطح   برگ ژنوتیپ­های نخود

     امید صادقی پور ، پرویز آقایی

38-25

 §اثر زمان قطع آبیاری بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی هیبریدهای آفتابگردان روغنی

     سمیه مندگار، مانی مجدم، مهدی سلطانی هویزه، امیرخسرو دانایی

54-39

 §اثرمحلولپاشی عنصر روی و کود نیتروژن برعملکرد و برخی شاخصهای کیفی دانه گندم در شرایط تنش خشکی

    علی پرزیوند، فرشاد قوشچی، محمد رضا ممیزی، حمیدرضا توحیدی مقدم

70-55

§ بررسی اثر باکتری های محرک رشد، محلول پاشی اسید های آمینه و سیلیسیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی

    داوود حبیبی

88-71

§ اثر مقادیر مختلف علف­کش های نیکو ­سولفورون و فورام سولفورون بر روی علف­های هرز در الگوهای کشت یک­ردیفه و دوردیفه ذرت

     مهدی حاجی ملاحسین، سعید وزان، محمد عبداللهیان نوقابی

102-89

§ اثر تاریخ کاشت و پیش تیمار بذر  بر مراحل فنولوژیک، خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد دانه  آفتابگردان

   حمیده شفیعی پور، سکینه سعیدی سار ، فتح اله نادعلی، علیرضا محمدی          

132-103

دانلود فایل
0.06 MB
سخن سردبیر

به نام خدا

 

سخن سردبير

 

نوسانات و تغییرات اقلیمی مناطق کشاورزی، تغییر و تحول در روشها و سیستمهای کشت گياهان زراعی، افزایش روز افزون جمعیت و امکان اندک گسترش زمين مطلوب جهت افزايش توليد فراوردههاي کشاورزي، تأمین تقاضا و نیازهای در حال گسترش کشاورزان، بخش کشاورزی و صنايع ایجاب نموده است که بطور مستمر برای بهبود و تکامل خصوصیات مثبت ارقام موجود گیاهان زراعی اقدام گرديده و نسبت به تولید ارقام جدید تلاش شود. به موازات پيشرفت در ايجاد ارقام و منابع ژنتيكي جديد و با توجه به تفاوتهایی که معمولاً از نظر خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و یا فنولوژیکی با ارقام قبلی دارند، برای تولید محصول مناسب غالباً به شرایط و نیازهای زراعی جدیدی احتياج است که ممکن است با موارد قبلی بسیار متفاوت باشد. در واقع، همیشه با تولید و معرفی یک رقم جدید این احتمال وجود دارد که شرایط و اصول بهزراعی کاشت، داشت و برداشت آن رقم نیز نیازمند کار و مدیریت جدیدی باشد. تعیین این شرایط و اصول جدید، نیازمند تحقیقات بهزراعی در آن زمینهها میباشد. علاوه بر این، بیتردید در هر منطقه زراعی، مسائل و مشکلات متفاوتي پیش روی کشاورزان قرار میگیرد که نیازمند شناخت و رفع آن بر اساس پشتوانه تحقیقی است، از طرف دیگر، صنایع و شرکتهای سازنده مواد شیمیایی مانند کودهای شیمیایی و بيولوژيک، تنظیم کنندههای رشد، سموم و کارخانجات تولید کننده وسایل و ادوات کشاورزی محصولات جدیدی را به بازار مصرف عرضه میکنند که میزان کارایی و سودمندی آنها در بخش کشاورزی قبل از ترویج و استفاده گسترده بدون انجام آزمایشهاي مناسب منطقی نیست. به تعبیر دقیقتر فناوری تولید و عملیات بهزراعی به اعمال مدیریت تقاضای نهادههاي کشاورزي کمک شایانی میکند،بنابراين ضروری است تا تحقیقات گسترده و پيوستهاي در خصوص اصول بهزراعی انجام پذيرد تا به موازات سایر بخشهاي تحقیقي، شاهد رشد و توسعه در این زمینه باشیم. منطقه شهرري نيز با پيشينه تاريخي و اتصال به تهران بزرگ از جايگاه ويژهاي در بخش کشاورزي برخوردار است، بنابراین اين امر ما را بر آن داشت تا با توجه به نياز کشور، منطقه و همچنين معرفي روشهاي تحقيقاتي جديد، اقدام به چاپ مجله  پژوهشهاي بهزراعي نماييم.

اين مجله تا جلد 1 ، شماره 2 ، با عنوان "تنشهاي محيطي در علوم گياهي" و پس از آن با نام "پژوهشهاي بهزراعي" به چاپ رسيد و بر اساس مجوز كميسيون بررسي و تأييد مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي از تاریخ 11/12/89 حائز درجه علمی- پژوهشی گردید. در حال حاضر تمامي مقالههاي علمي و تحقيقي از سراسر کشور که به هر نحو پژوهشهاي بهزراعي را از جنبههاي مختلف زراعي، علفهاي هرز، اکولوژيکي، فيزيولوژيکي، تنشهاي محيطي، ژنتيکي و اصلاحي، بيوتکنولوژي، نانو تکنولوژي و غيره مورد بررسي قرار دادهاند، پس از داوري مورد پذيرش قرار ميدهد.  

هيأت تحريريه سعي بر آن خواهد داشت که با تلفيقي از مقالات علمي و کاربردي حاصل از تحقيقات در زمينههاي مختلف بهزراعي مجموعهاي قابل استفاده را فراهم آورد. بديهي است که ادامه و پيشرفت کمي و کيفي يک مجله به ارتباط علمي با تمامي محققان سراسر کشور در زمينه آن تخصص و استفاده از رهنمودها و تجارب ارزشمند آنها بستگي دارد. در همين جا ضمن تشکر از تمامي استادان، محققان و دانشجوياني که تا کنون ﻫﻴﺄت تحريريه را ياري دادهاند، از همه دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي دعوت ميگردد، جهت پُر بارتر کردن مطالب مجله، ما را ياري دهند.

با تشکر و سپاس فراوان

دکتر عليرضا پازکي

 


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ويراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هيات تحريريه): دکتر حمید ایران‎نژاد- دکتر رضا بزرگی‎پور - دکتر علیرضا پازُکی - دکتر علی کاشانی - دکتر فرخ درویش - دکتر امید صادقی‎پور - دکتر سید اسداله حجازی-
گرافيست: محمود اکبری دهکردی
روي جلد: ناصر معماری
پشت جلد: ناصر معماری
تاريخ انتشار:: 2011-05-13
تلفن: 55229360 - 021
نشاني: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره)،
نمابر: ۰۲۱- 55229360
نشاني الکترونيک: jcpr@iausr.ac.ir


نظر شما :