جلد ۱۱ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)

تعداد دانلود :۵۹
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۰:۳۹

مقایسه تأثیر روش‎های مختلف آبیاری بر میزان توزیع مجدد ماده خشک و روند رشد دانه ژنوتیپ‎های ذرت در فصول بهار و تابستان
دانلود فایل
0.31 MB
ارزیابی مدل WOFOST در شبیه سازی عملکرد بادام¬زمینی تحت رژیم های مختلف آبیاری
دانلود فایل
0.487 MB
اثرات کودهای زیستی و متانول بر عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (.Vigna unguiculata L. Walp) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.256 MB
بررسی تأثیر پیش تیمارهای هورمونی بر شاخص¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia iberica) تحت تنش خشکی
دانلود فایل
0.245 MB
بررسی اثر تنش کم¬آبی بر خصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام برنج ایرانی
دانلود فایل
0.285 MB
ارزیابی تحمل به تنش شوری در برخی از نمونه‌های ژنتیکی کلکسیون گندم دوروم بانک ژن گیاهی ملی ایران
دانلود فایل
0.271 MB
نظر شما :