جلد ۱۱ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)

تعداد دانلود :۱۴۴
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۰:۳۹

ارزیابی تحمل به تنش شوری در برخی از نمونه‌های ژنتیکی کلکسیون گندم دوروم بانک ژن گیاهی ملی ایران
دانلود فایل
0.271 MB
بررسی اثر تنش کم¬آبی بر خصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام برنج ایرانی
دانلود فایل
0.285 MB
بررسی تأثیر پیش تیمارهای هورمونی بر شاخص¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia iberica) تحت تنش خشکی
دانلود فایل
0.245 MB
اثرات کودهای زیستی و متانول بر عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (.Vigna unguiculata L. Walp) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.256 MB
ارزیابی مدل WOFOST در شبیه سازی عملکرد بادام¬زمینی تحت رژیم های مختلف آبیاری
دانلود فایل
0.487 MB
مقایسه تأثیر روش‎های مختلف آبیاری بر میزان توزیع مجدد ماده خشک و روند رشد دانه ژنوتیپ‎های ذرت در فصول بهار و تابستان
دانلود فایل
0.31 MB
نظر شما :