جلد ۱۱ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)

تعداد دانلود :۳۰
۲۴ دی ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۹

■ مقایسه تأثیر روش‎های مختلف آبیاری بر میزان توزیع مجدد ماده خشک و روند رشد دانه ژنوتیپ‎های ذرت در فصول بهار و تابستان
دانلود فایل
0.31 MB
ارزیابی مدل WOFOST در شبیه سازی عملکرد بادام¬زمینی تحت رژیم های مختلف آبیاری ابراهیم امیری، علی عبدزادگوهری، زهرا سعادتی
دانلود فایل
0.487 MB
■ اثرات کودهای زیستی و متانول بر عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (.Vigna unguiculata L. Walp) در شرایط تنش خشکی
دانلود فایل
0.256 MB
■ بررسی تأثیر پیش تیمارهای هورمونی بر شاخص¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia iberica) تحت تنش خشکی
دانلود فایل
0.245 MB
■ بررسی اثر تنش کم¬آبی بر خصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام برنج ایرانی
دانلود فایل
0.285 MB
■ ارزیابی تحمل به تنش شوری در برخی از نمونه‌های ژنتیکی کلکسیون گندم دوروم بانک ژن گیاهی ملی ایران
دانلود فایل
0.271 MB


صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدیر مسئول: دکتر امید صادقی‏پور سر دبیر: دکتر علیرضا پازُکی مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل ویراستار: دکتر علیرضا پازُکی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدیر مسئول: دکتر امید صادقی‏پور
سر دبیر: دکتر علیرضا پازُکی
مدیر داخلی: دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
ویراستار: دکتر علیرضا پازُکی
همکاران (هیات تحریریه): دکتر حسن رضا اعتباریان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری) دکتر حمید ایران‎نژاد (استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان) دکتر رضا بزرگی‎پور (دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر کرج) دکتر علیرضا پازُکی (دانشیار دان
گرافیست: ناصر معماری
روی جلد: مجله پژوهش های به زراعی
پشت جلد: مجله پژوهش های به زراعی
تاریخ انتشار:: 2019-02-12
تلفن: 55229360
نشانی: تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) شهرری،
نمابر: 55229360
نشانی الکترونیک: jcpr@iausr.ac.irنظر شما :