نمایش ۳۲۱ تا ۳۲۶ مورد از کل ۳۲۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
ولدیشایستهدانشکده هنر و معماری / معماری و شهرسازیمربی
ولی شریعت پناهیمجیددانشکده علوم انسانی / جغرافیادانشیار
یاری خانیموسی دانشکده مدیریت و حسابداری / معارفمربی
یلفانیرامیندانشکده علوم انسانی / تاریخاستادیار
یوزباشیمریمدانشکده علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسیاستادیار
یوسفیمحمددانشکده علوم پایه / شیمیدانشیار