نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۲۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
پروانک بروجنیکامراندانشکده فنی و مهندسی / کشاورزیاستادیار
پهلوانیفریبادانشکده علوم انسانی / الهیاتاستادیار
پیداییمیر مهرداددانشکده مدیریت و حسابداری / ارشد مدیریتاستادیار
پیروز وندسهیلادانشکده مدیریت و حسابداری / معارفمربی
پیرویعلیدانشکده فنی و مهندسی / نساجیاستادیار
پیکانپورمریمدانشکده علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسیاستادیار
پیله ورینازنیندانشکده مدیریت و حسابداری / ارشد مدیریتدانشیار
تابشمحمد حسیندانشکده مدیریت و حسابداری / ارشد مدیریتاستادیار
تاریمهتادانشکده هنر و معماری / معماری و شهرسازیاستادیار
تبریزیانمحمددانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
تجلیعلی اکبردانشکده فنی و مهندسی / کشاورزیدانشیار
تقدیسیمحمد مهدیدانشکده علوم انسانی / الهیاتاستادیار
تقوی بلسیمظفردانشکده هنر و معماری / گرافیکمربی
تقوی زاد کرد محلهراضیهدانشکده علوم پایه / زیست شناسیاستادیار
توحیدیامیردانشکده فنی و مهندسی / مکانیکاستادیار
تیموریانکتایوندانشکده هنر و معماری / طراحی صنعتی و نقشه کشی عمومیمربی
جعفری هرندیمحمد دانشکده علوم انسانی / الهیاتدانشیار
جلالی شیجانیجمشیددانشکده علوم انسانی / الهیاتدانشیار
جهانگیرمحمد رضا دانشکده مهندسی برق / کامپیوتراستادیار
جهانگیریانمحمددانشکده مدیریت و حسابداری / حسابداریمربی