جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)
آرشیو
جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)
جلد 10- شماره 3 (پاییز 1397)
جلد ۱۰-شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۷)
جلد ۱۰-شماره ۱ (بهار ۱۳۹۷)
جلد ۹ شماره ۴ ( زمستان ۱۳۹۶)
جلد ۹ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۶)
جلد ۹ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۶)
جلد ۹ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)
جلد ۸ شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۵)
جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)

پیوند ها
جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)
عنوان نشریه : جلد 10 شماره 4 ( زمستان 1397)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷
جلد 10- شماره 3 (پاییز 1397)
عنوان نشریه : جلد 10- شماره 3 (پاییز 1397)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۷
جلد ۱۰-شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۷)
عنوان نشریه : جلد ۱۰-شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۷)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : مرداد ۱۳۹۷
جلد ۱۰-شماره ۱ (بهار ۱۳۹۷)
عنوان نشریه : جلد ۱۰-شماره ۱ (بهار ۱۳۹۷)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷
جلد ۹ شماره ۴ ( زمستان ۱۳۹۶)
عنوان نشریه : جلد ۹ شماره ۴ ( زمستان ۱۳۹۶)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶
جلد ۹ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۶)
عنوان نشریه : جلد ۹ شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۶)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۶
جلد ۹ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۶)
عنوان نشریه : جلد ۹ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۶)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
جلد ۹ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)
عنوان نشریه : جلد ۹ شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : ارديبهشت ۱۳۹۶
جلد ۸  شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۵)
عنوان نشریه : جلد ۸ شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۵)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۵
جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)
عنوان نشریه : جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۵