جلد 11-شماره 1 (بهار 98)
آرشیو
جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)
جلد ۸ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۵)
جلد ۸ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)
جلد ۷ - شماره ۴ (زمستان ۹۴)
جلد ۷ - شماره ۳ ( پاییز ۹۴)
جلد ۷ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)
جلد ۷ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۴)
جلد ۶- شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۳)
جلد ۶ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۳)
جلد ۶ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۳)

پیوند ها
جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)
عنوان نشریه : جلد ۸ شماره ۳ ( پاییز ۱۳۹۵)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۵
جلد ۸ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۵)
عنوان نشریه : جلد ۸ شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۵)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵
جلد ۸ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)
عنوان نشریه : جلد ۸ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : ارديبهشت ۱۳۹۵
جلد ۷ - شماره ۴ (زمستان ۹۴)
عنوان نشریه : جلد ۷ - شماره ۴ (زمستان ۹۴)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۴
جلد ۷ - شماره ۳ ( پاییز ۹۴)
عنوان نشریه : جلد ۷ - شماره ۳ ( پاییز ۹۴)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۴
جلد ۷ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)
عنوان نشریه : جلد ۷ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : شهريور ۱۳۹۴
جلد ۷ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۴)
عنوان نشریه : جلد ۷ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۴)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : فروردين ۱۳۹۴
جلد ۶- شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۳)
عنوان نشریه : جلد ۶- شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۳)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی (ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی ‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۳
جلد ۶ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۳)
عنوان نشریه : جلد ۶ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۳)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آذر ۱۳۹۳
جلد ۶ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۳)
عنوان نشریه : جلد ۶ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۳)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی (ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : شهريور ۱۳۹۳