جلد 11-شماره 1 (بهار 98)
آرشیو
جلد ۶ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۳)
جلد ۴ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۱)
جلد ۵ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۲)
جلد ۵ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۲)
جلد ۴ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۱)
جلد ۵ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)
جلد ۵ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۲)
جلد ۴ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۱)
جلد ۴ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۱)
جلد ۳ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۰)

پیوند ها
جلد ۶ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۳)
عنوان نشریه : جلد ۶ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۳)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی (ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
تاريخ انتشار : ارديبهشت ۱۳۹۳
جلد ۴ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۱)
عنوان نشریه : جلد ۴ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۱)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲
جلد ۵ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۲)
عنوان نشریه : جلد ۵ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۲)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲
جلد ۵ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۲)
عنوان نشریه : جلد ۵ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۲)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۲
جلد ۴ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۱)
عنوان نشریه : جلد ۴ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۱)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲
جلد ۵ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)
عنوان نشریه : جلد ۵ - شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲
جلد ۵ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۲)
عنوان نشریه : جلد ۵ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۲)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : ارديبهشت ۱۳۹۲
جلد ۴ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۱)
عنوان نشریه : جلد ۴ - شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۱)
صاحب امتياز : آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۱
جلد ۴ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۱)
عنوان نشریه : جلد ۴ - شماره ۱ (بهار ۱۳۹۱)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : ارديبهشت ۱۳۹۱
جلد ۳ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۰)
عنوان نشریه : جلد ۳ - شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۰)
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : دکتر امید صادقی‏پور
سر دبير : دکتر علیرضا پازُکی
قائم مقام مدير مسئول : دکتر ابوالفضل رشیدی‎اصل
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۰