اعضای هیئت تحریریه

تعداد بازدید:۱۶۹
دکتر حسن رضا اعتباریان 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

رشته تخصصی: بیماریهای گیاهی

پست الکترونیک: etebar@chamran.ut.ac.ir    
دکتر حمید ایراننژاد

استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان

رشته تخصصی: زراعت

پست الکترونیک:  hamidagr@hotmail.com
دکتر رضا بزرگیپور

دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

رشته تخصصی: اصلاح نباتات

پست الکترونیک:  bozorgi-r@spii.ir

 

دکتر علیرضا پازُکی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیک:  alireza.pazoki@ut.ac.ir                    

   pazoki@iausr.ac.irدکتر عبدالامیر راهنما

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیک: a.rahnama@areeo.ir    
دکتر فرخ درویش

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته تخصصی: اصلاح نباتات

پست الکترونیک: plantstress.t@gmail.com

 

دکتر امید صادقی پور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیک: sadeghipour@iausr.ac.ir

 

دکتر داریوش فتح ­الله طالقانی

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

رشته تخصصی: زراعت

پست الکترونیک:  d.taleghani@areoo.ac.ir
دکتر علی کاشانی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته تخصصی: زراعت

پست الکترونیک: alro_kaschani@yahoo.com
آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۸